S.V. Loosduinen - Beeldbank Eckhardt FotografieIn de laatste week van juni ontvangen alle contributie plichtige leden een nota m.b.t. de contributie voor het komende seizoen. Anders dan in het verleden worden deze nota’s per e-mail verzonden en niet meer als brief per reguliere post. Alle benodigde gegevens staan gepersonaliseerd in deze e-mail vermeld. De hoogte van de contributie is ten opzichte van 2016-2017 niet gewijzigd. De verschuldigde contributie dient uiterlijk 31 augustus 2017 voldaan te zijn. De contributie is de belangrijkste bron van inkomsten van de vereniging. Wij verzoeken iedereen daarom zijn of haar medewerking te verlenen aan een tijdige betaling.

 

Hoe om te gaan met contributies en blessures

Het bestuur heeft hierover het volgende besloten:

Bij langdurige blessure bestaat de mogelijkheid om korting aan te vragen op de contributie van het eerstvolgende seizoen.  Dus geen teruggave meer aanvragen over het huidige seizoen!

Een verzoek tot korting wegens blessure dient uiterlijk op 15 juni voorafgaand aan het volgende seizoen schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris. De korting op de contributie voor het eerstvolgende seizoen wordt als volgt bepaald:

Bij een blessure langer dan 6 maanden –> korting 50% contributie eerstvolgend seizoen.

Bij een blessure 4 – 6 maanden –> korting 35% contributie eerstvolgend seizoen.

Bij het indienen van het verzoek moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
– de contributie van het lopende seizoen is tijdig betaald;

– de blessure betreft de periode augustus – mei (10 maanden);

– de speler/speelster kan niet aan trainingen en aan wedstrijden deelnemen;

– de speler/speelster heeft de blessure tijdig gemeld bij de aanvoerder/leider/trainer/coördinator.

We zetten het lidmaatschap lopende het seizoen ook niet meer over naar niet-spelend lid bij langdurige blessures. Je betaalt altijd eerst het volledige bedrag!

In onze Statuten staat niets over een verplichte teruggave, het is dus een coulance als dit wordt gedaan.

Bij voorbaat onze dank,
Penningmeester S.V. Loosduinen (namens deze, Jan Tazelaar)