Volgens onze Statuten en Reglementen dienen per seizoen de contributies verhoogd te worden met het inflatiecijfer per 1 januari van het betreffende jaar, in dit geval 2023. Volgens het CBS was dit inflatiepercentage 10. Dat zou betekenen dat de contributies per 1 juli 2023 met maar liefst 10% zouden moeten worden verhoogd.
Echter, wij zijn van mening dat de kosten van de reguliere gezinsconsumptie dermate hoog zijn geworden, dat daarom wordt afgeweken van dit percentage en dat het percentage dat Gemeente Den Haag ons doorberekend bij onze kosten een beter alternatief (i.c. 5,7%) is. De contributies stijgen derhalve met dit percentage en de nieuwe percentages zijn HIER te zien.

De inning van de contributies worden zoals de laatste jaren gebruikelijk is, wederom door het bureau NIKKI uitgevoerd. De planning is conform vorig seizoen; medio augustus zullen de contributiemails in de mailbox verschijnen. Kijk voor evt. vragen eerst naar de FAQ’s van NIKKI op www.nikki.nl.