Informatieblad

1. Inleiding
Op 3 september 1936 namen een drietal personen het initiatief om een echte voetbalclub op te richten, nadat op het terrein van de Stichting Bloemendaal de jongens van de op de stichting wonende ouders, zoals in iedere straat, tegen een balletje trapten.
Inmiddels is de S.V. Loosduinen uitgegroeid tot een club met een groot aantal senioren- en jeugdteams, die een thuisbasis heeft gevonden op het Sportpark Madestein.
De S.V. Loosduinen heeft naast een hoofdbestuur een jeugdcommissie. De jeugdcommissie heeft zich altijd ten doel gesteld, naast het voetbalgebeuren, veel aandacht te besteden aan activiteiten zoals: jeugdkampen voor de kleinsten en (buitenlandse) reizen voor de oudere jeugd.

In dit informatieblad zijn een aantal gegevens van onze vereniging vermeld. Indien u nog nadere informatie wenst, kunt u op de trainingsavonden voor de senioren (dinsdag- en donderdagavond) en voor de junioren (maandag- en woensdagavond) en op de zaterdag altijd bij de leden van het bestuur of jeugdcommissie terecht.

2. Lidmaatschap
Een lidmaatschap wordt in principe aangegaan voor minimaal één verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Indien het lidmaatschap op een datum later dan 1 juli wordt aangegaan, geldt als eerste verenigingsjaar: de vanaf die datum resterende periode tot en met 30 juni.

Beëindiging van het lidmaatschap kan daarom uitsluitend gebeuren per 30 juni. Eén en ander dient uiterlijk één maand van tevoren (dus voor 1 juni) schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de vereniging. Indien men bij beëindiging van het lidmaatschap over wenst te gaan naar een andere vereniging is een overschrijvingsformulier niet meer vereist. De overschrijving wordt digitaal geregeld bij de KNVB door de secretaris (voor 15 juni!).

3. Contributie en overige voorwaarden van het lidmaatschap
De contributie geschiedt bij vooruitbetaling. In principe wordt er van uitgegaan dat de contributie op jaarbasis wordt betaald. Een betaling wordt als betaling gekenmerkt als het vereiste bedrag is bijgeschreven op het gironummer van de vereniging, NIET als het geld gestort is of “onderweg” is. De jaarcontributie bedragen, die jaarlijks worden verhoogd volgens het CBS consumptiecijfer, zijn per 1 juli 2018 als volgt:

Leeftijd Per jaar
5 t/m 6 jaar (Mini Pupil)
4 jaar is gratis!
€   84,00
7 t/m 11 jaar Pupil € 165,00
12 t/m 16 jaar Junior € 183,00
17 t/m 18 jaar Aspirant € 201,00
Senior veld (vanaf 19 jaar) € 221,00
Senior zaalvoetbal € 195,00
Senior veld- en zaalvoetbal € 318,00
Niet-spelende leden €   77,00
Donateur €   37,00 (min.)
Nordic Walking € 155,00
WandelFit- intro €   42,00
WandelFit- regulier € 155,00
 Comb. WandelFit en Nordic Walking  € 232,50

NB1. Voor nieuwe seniorleden wordt een toeslag van 5,00 berekend i.v.m. spelerspas.
NB2. 3e leden binnen een gezin betalen de helft van het jaarbedrag.

De contributie, die altijd vooruit betaald dient te worden, is inclusief een vaste bijdrage ten behoeve van de K.N.V.B. en een bijdrage in de premie van een door de K.N.V.B. afgesloten collectieve ongevallen- en W.A. verzekering. Nadere inlichtingen over deze verzekering vindt u onder punt 4 van dit informatieblad.
De contributiebetaling dient te geschieden via bank of giro. Ten behoeve van de betalingen wordt u éénmalig een contributienota in de vorm van een e-mail gezonden.

De bank regelt automatisch de betaling voor u. Indien men onverhoopt geen contributienota ontvangt, houdt dit niet in dat er geen contributie betaald hoeft te worden. Neem in dergelijk geval contact op met de penningmeester van de vereniging. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van contributies en boetes.

Op de jaarlijks te houden Algemene Vergadering (of op een Buitengewone Leden Vergadering) kan besloten worden, de contributiehoogte te wijzigen. De ingangsdatum van die verhoging is doorgaans de begindatum van het daarop volgende seizoen.

Indien een S.V. Loosduinen-lid door het bestuur van de S.V. Loosduinen of door de K.N.V.B. wordt bestraft, zijn de daarmee samenhangende administratie- en incassokosten voor rekening van het betreffende lid. Eén en ander zal geschieden door toezending van een nota.
Een betaling wordt als betaling gekenmerkt als het vereiste bedrag is bijgeschreven op het gironummer van de vereniging, NIET als het geld gestort is of “onderweg” is.
Indien men niet op de door het bestuur gestelde uiterlijke betalingsdatum heeft betaald, wordt het lid van deelneming aan trainingen en wedstrijden uitgesloten. Tevens zal voor de inning van de gelden een incassobureau worden ingeschakeld.

De Ooievaarspas
Het bestuur heeft met de Gemeente Den Haag een contract afgesloten, waarbij seniorleden die in het bezit zijn van een Ooievaarspas 50% korting kunnen krijgen op hun contributie. Jeugdleden krijgen een korting van 100%.
De bedoeling van de Gemeente Den Haag is dat met de Ooievaarspas alle Hagenaars kunnen meedoen met activiteiten in de stad. De Ooievaarspas maakt dit toegankelijk door korting te geven op allerlei sportieve, culturele en recreatieve activiteiten.
Voor het verkrijgen van een Ooievaarspas moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
Voor wie is het?
De Ooievaarspas is er voor inwoners van Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg met een laag inkomen. MBO’ers hebben recht op een pas als zij in Rijswijk, Leidschendam-Voorburg of Den Haag wonen. Ook MBO’ers die ergens anders wonen maar in Den Haag een MBO opleiding volgen kunnen een Ooievaarspas aanvragen. Hbo- en wo-studenten kunnen een Haagse studentenpas aanvragen. De kosten voor het aanschaffen van een pas is € 12,50. Voor meer informatie kunt u terecht op de site www.denhaag.nl/ooievaarspas.

4. Collectieve ongevallen- en W.A. verzekering
In het verschuldigde contributiebedrag is ook een bijdrage opgenomen in de premie van een door de K.N.V.B. afgesloten ongevallen- en W.A. verzekering. Op grond van deze verzekering is elk lid verzekerd tegen schade als direct gevolg van het deelnemen aan of bijwonen van wedstrijden van de eigen vereniging. Dit echter uitsluitend voor zover deze schade niet door een “normale” verzekering wordt gedekt.
De verzekering is eveneens volledig van kracht tijdens het als speler of toeschouwer reizen van en naar voetbalterreinen, mits dit, wanneer alleen wordt gereisd, zonder onderbreking via de kortste weg geschiedt. Wanneer u nadere inlichtingen wenst of indien zich een situatie voordoet, waarbij een beroep op deze verzekering wordt gedaan, kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging.

Bij de secretaris zijn aangifteformulieren betreffende de verzekering te verkrijgen. Deze formulieren moeten overigens binnen drie maal 24 uur na het ongeval zijn ingediend bij de verzekeringsmaatschappij.

5. Sporttenue
Het in het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging voorgeschreven tenue bestaat uit:
1. Een blauw shirt
2. Een witte broek
3. Blauwe kousen

Tot nader order wordt het tenue ter beschikking gesteld door de vereniging en is het lid verplicht dit tenue te dragen. De vereniging kan bij beschadiging of verlies van het tenue, of delen daarvan, het lid daarvoor aansprakelijk stellen.

6. Commissie Technische Zaken
De Commissie Technische Zaken (C.T.Z.) bestaat voornamelijk uit (ex)-trainers of mensen die in het voetbal en/ of binnen de club, hun sporen hebben verdiend.

Doelstelling
Het op technisch vlak voorwaarden creëren, waardoor een speler zich individueel in technisch opzicht optimaal kan ontwikkelen, waardoor hij in teamverband van grotere waarde wordt voor zijn elftal en voor de vereniging.

De T.C. bestaat uit een:
– Voorzitter/lid van het bestuur
– Technisch Coördinator Jeugd
– Lid van de jeugdcommissie
– Coördinator A- selectie senioren
– Coördinator lagere senioren

Technisch Coördinator Jeugd
Deze zal in de praktijk het meest op de velden te vinden zijn om de algemene technische lijnen te bewaken. Hij ziet er met het TC lid van het jeugdbestuur op toe, dat spelers op hun niveau vorderingen maken en de daartoe geëigende trainingen krijgen. Is iemand van mening dat een trainer en/ of leider niet goed functioneert, wordt dit via het TC lid van het jeugdbestuur gerapporteerd. Deze neemt dat op zijn beurt weer op met de Technische Coördinator Jeugd, die zelf, of indien nodig met de C.T.Z. verdere acties onderneemt. Het overleg met de trainer(s) wordt door hem gevoerd.
De Technisch Coördinator Jeugd is alleen aanspreekbaar op technisch gebied. Voor overige organisatorische zaken moet, zoals normaal, een der jeugdcommissieleden worden benaderd. De samenwerking tussen JC en C.T.Z. verloopt prima en wordt verder uitgebreid. Zaken die beide commissies aangaan zullen dan ook direct met elkaar worden kortgesloten.

Jeugdbestuurslid Technische Commissie
Het Jeugdbestuurslid Technische Commissie is het aanspreekpunt voor ouders en eventueel spelers. Indien men van mening is dat de betreffende speler onjuist is beoordeeld of niet goed ingedeeld, kan men daarover met dit jeugdbestuurslid praten. Deze zal hierover de trainer om uitleg vragen en indien e.e.a. ook naar zijn mening correct is uitgevoerd, zal hij dit terugkoppelen naar de vragensteller. Bij een andere mening zal hij de zaak met de Technisch Coördinator Jeugd bespreken. Deze lost óf zelf op óf koppelt dit terug naar de C.T.Z. waar over deze zaak dan gesproken zal worden.

De trainers hebben de strikte opdracht met niemand anders dan de leider of de coördinator van gedachten te wisselen over indeling of opstelling. Het is de bedoeling de trainers volkomen objectief hun indelingen en opstellingen te laten maken, zonder belangenverstrengeling of inbreng van ouders.

Alle spelers zijn gebaat bij een objectieve en eerlijke benadering omdat dat ook voor henzelf een juist beeld geeft van hun kunnen en waaraan nog gewerkt moet worden.
Van belang is dat elftallen een leider hebben, liefst zelfs een der ouders, maar graag dan een die zich integer en afstandelijk houdt t.o.v. opstelling en dergelijke. Uiteindelijk doet u het voor de club in zijn totaal en indirect toch voor uw kind!
Met elkaar willen wij komen tot de juiste trainers en begeleiders bij de juiste groepen. Elke speler moet training kunnen krijgen die specifiek is voor zijn leeftijd. De spelbepalende spelers moeten worden gevormd tot leiders in hun groep, tot echte aanvoerders die hun medespelers aanzetten tot beter spel. Elke speler die het in zich heeft om een ander beter te laten voetballen, is meestal waardevoller dan een uitstekende pingelaar.

Alleen waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, al hopen we die zoveel mogelijk te voorkomen. Soms moet het belang van de vereniging boven het belang van een speler worden gesteld.

Wij als C.T.Z., de trainer, de leider en …. u als speler of ouder van een speler, kunnen het gestelde doel alleen bereiken door samen te werken. Niemand kan het alleen, ook wij niet!

7. Commissie Waarden & Normen
Sinds 2004 is SV Loosduinen een door de KNVB gecertificeerde vereniging op het gebied van Waarden en Normen. Als je het simpel stelt is deze commissie erop gericht het voetbal leuk te houden, in en rond het veld. Gewenst gedrag wordt gestimuleerd, ongewenst gedrag proberen wij met elkaar te voorkomen en waar nodig aan te pakken.
Meer hierover lezen? Kijk eens in het Statuut Waarden & Normen. Heeft u een vraag of suggestie op het gebied van Waarden en Normen, dan kunt u altijd één van de commissieleden benaderen, per mail of telefonisch. Uiteraard kunt de leden ook gewoon aanspreken, zij zijn met regelmaat te vinden op Sportpark Madestein.

8. Aanmeldingsformulier
Het digitaal aanmeldformulier kunt u hier invullen informatie en aanmeldingsblad 2018-2019 okt. 2018

  • Heeft u bij een andere vereniging gevoetbald? Een overschrijvingsformulier is dan niet meer vereist. De overschrijving wordt digitaal geregeld bij de KNVB door de secretaris.
  • Personen van 16 jaar en ouder, dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs ten behoeve van de K.N.V.B. in te leveren.
  • Senioren spelers en jeugdspelers vanaf de D, dienen met ingang van seizoen 2002-2003 te beschikken over een K.N.V.B. spelerspas. Zonder deze spelerspas mag vanaf de D-pupillen niet worden gespeeld.
  • Uw naam wordt in het clubblad gepubliceerd en de overige leden kunnen daartoe binnen 14 dagen bezwaren indienen. Voorts wordt u (indien u senior lid bent) uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Bij de jeugd vindt dit gesprek plaats samen met uw ouders/verzorgers. Tijdens dit gesprek wordt met u ook gesproken over het uitvoeren van vrijwilligerstaken, zoals het behulpzaam zijn bij wedstrijden en bardiensten. Verloopt dit gesprek goed en voeren de leden geen bewaren aan, dan kunt u zich lid van S.V. Loosduinen beschouwen. ‘
  • Als lid heeft u recht op de statuten en het huishoudelijke reglement. Deze zijn te verkrijgen bij de secretaris van de vereniging en zijn ook te raadplegen bovenaan deze pagina.

Nadere informatie kunt u krijgen bij het secretariaat van S.V. Loosduinen:
Dick Hartman, Valkenierstraat 9, 2694 BN ‘s-GRAVENZANDE, telefoon: 0174-420578/ 06-10570872 e-mail: secretaris@svloosduinen.nl