Informatieblad

1. Inleiding

Op 1 september 1936 namen een drietal personen het initiatief om een echte voetbalclub op te richten, nadat op het terrein van de Stichting Bloemendaal de jongens van de op de stichting wonende ouders, zoals in iedere straat, tegen een balletje trapten. Inmiddels is de S.V. Loosduinen uitgegroeid tot een club met een groot aantal senioren- en jeugdteams, die een thuisbasis heeft gevonden op het Sportpark Madestein. S.V. Loosduinen heeft naast een hoofdbestuur een jeugdcommissie. De jeugd-commissie heeft zich altijd ten doel gesteld, naast het voetbalgebeuren, veel aandacht te besteden aan activiteiten zoals: Sinterklaasfeest, Halloween en jeugdkampen jongere jeugd en overige teamuitjes.

In dit informatieblad zijn een aantal gegevens van onze vereniging vermeld. Indien je nog nadere informatie wenst, kun je  op de trainingsavonden voor de senioren, JO19 (dinsdag- en donderdagavond) en voor de overige junioren (maandag- en woensdagavond) en op de zaterdag altijd bij de leden van het bestuur of jeugdcommissie terecht.

2. Lidmaatschap

Een lidmaatschap wordt in principe aangegaan voor minimaal één verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Indien het lidmaatschap op een datum later dan 1 juli wordt aangegaan, geldt als eerste verenigingsjaar: de vanaf die datum resterende periode tot en met 30 juni.

Beëindiging van het lidmaatschap kan daarom uitsluitend gebeuren per 30 juni. Eén en ander dient uiterlijk 15 juni schriftelijk, of per e-mail te geschieden bij de secretaris van de vereniging. Indien men bij beëindiging van het lidmaatschap over wenst te gaan naar een andere vereniging, wordt hieraan alleen medewerking verleend als aan alle financiële verplichtingen aan de S.V. Loosduinen is voldaan alsmede het inleveren van de door de vereniging verstrekte goederen.

Afmelden als lid
Om je af te melden als lid, stuur je een mail naar . Je afmelding wordt dan op de juiste wijze verwerkt.

Een mondelinge opzegging wordt niet geaccepteerd!
Mondeling opzeggen via leider/ trainer of (jeugd)bestuurslid is dus niet toegestaan en wordt dus ook niet geaccepteerd als opzegging!

3. Contributie en overige voorwaarden van het lidmaatschap

De contributiebetaling vindt vanaf het seizoen 2020-2021 plaats via een contract dat is afgesloten met NIKKI-ONLINE (“De online Penningmeester van uw Vereniging. Uniek, transparant, veilig en snel”), gevestigd te Culemborg. Voor vragen kan men terecht op het e-mailadres: .

Concreet betekent dit dat zij jouw contributie via het NIKKI-systeem verwerken. Bij maandelijkse betalingen ontvang je steeds een e-mail als herinnering, hierin is een iDEAL-betaallink opgenomen.Bij de inning van contributie per maand worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij inning per jaar worden er geen administratiekosten in rekening gebracht. Je ontvangt medio augustus van het betreffende seizoen de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de contributie die verdeeld wordt over 10 maanden. In mei van het kalenderjaar daarna volgt de laatste e-mail m.b.t. de contributie van het betreffende seizoen.

Mocht je de contributie in één keer willen betalen dan verzoeken we je dit aan de medewerkers van NIKKI te melden door middel van een reactie op de eerste contributie-mail met daarin jouw gegevens. Je hebt dan 10 dagen de tijd om de volledige contributie in één keer, zonder administratiekosten, te voldoen.

Wanneer je geen e-mail van NIKKI hebt ontvangen, zijn jouw contactgegevens die bekend zijn bij de vereniging op dat moment mogelijk niet up-to-date. Stuur in dat geval een e-mail met de juiste gegevens (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) naar . Laat in de e-mail a.u.b. altijd duidelijk weten van welke vereniging jij lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportverenigingen de contributie int.

Administratiekosten termijnbetalingen

Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van de contributie, met een maximum van € 19,- per jaar, deze worden opgeteld bij de contributie wanneer je gespreid betaalt. Mocht je ondanks deze uitleg nog vragen hebben, lees dan de veel gestelde vragen (FAQ’s) op de website: www.nikki.nl. Wordt hier je vraag niet beantwoord, dan kun je per e-mail al je vragen aan hen stellen.

Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

  1. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al je vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kun je per e-mail aan hen voorleggen.
  2. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen eventueel een incassobureau in te schakelen. Natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

NIKKI gaat samen met ons en jij voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken; de contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.

Een betaling wordt als betaling gekenmerkt als het vereiste bedrag is bijgeschreven op de rekening van NIKKI, NIET als het geld gestort is of “onderweg” is. De jaarcontributie-bedragen, die eventueel worden verhoogd volgens het CBS consumptiecijfer, zijn per 1 juli 2023 als volgt (hierbij is een uitzondering gemaakt vanwege de enorme inflatie. Deze was per 1 januari 2023 10%. Er is besloten de contributie te verhogen met 5,7%, het percentage dat de Gemeente Den Haag ook ons heeft door berekend):

Leeftijd Per jaar
3 t/m 4 jaar  Gratis
5 t/m 6 jaar (Mini Pupil)  €   99,00
7 t/m 11 jaar Pupil  € 192,00
12 t/m 16 jaar Junior  € 212,00
17 t/m 18 jaar Aspirant  € 233,00
Senior veld (vanaf 19 jaar)  € 255,00
Senior zaalvoetbal  € 227,00
Senior veld- en zaalvoetbal  € 368,00
Niet-spelende leden  €   90,00
Donateur  €   44,00 minimaal
Wandelleden (Nordic Walking)
 € 181,00
Dames zaal
 € 227,00
   
 

3e lid in gezin krijgt korting van 50%; 4e lid krijgt korting van 100%

De contributie is inclusief een vaste bijdrage ten behoeve van de K.N.V.B. en een bijdrage in de premie van een door de K.N.V.B. afgesloten collectieve ongevallen- en W.A. verzekering. Nadere inlichtingen over deze verzekering vind je onder punt 4 van dit informatieblad.

Elk lid is zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van contributies en boetes.

Op de jaarlijks te houden Algemene LedenVergadering (of op een Buitengewone LedenVergadering) kan besloten worden, de contributiehoogte te wijzigen. De ingangsdatum van die verhoging is doorgaans de begindatum van het daarop volgende seizoen.

Indien een S.V. Loosduinen-lid door het bestuur van de S.V. Loosduinen of door de K.N.V.B. wordt bestraft, zijn de daarmee samenhangende administratie- en incassokosten voor rekening van het betreffende lid. Een en ander zal geschieden door toezending van een nota.
Indien men niet op de door het bestuur gestelde uiterlijke betalingsdatum heeft betaald, wordt het lid van deelneming aan trainingen en wedstrijden uitgesloten. Tevens zal voor de inning van de gelden het incassobureau van NIKKI worden ingeschakeld.

De Ooievaarspas
Het bestuur heeft met de Gemeente Den Haag een contract afgesloten, waarbij seniorleden (18 jaar of ouder) die in het bezit zijn van een Ooievaarspas 50% korting kunnen krijgen op hun contributie. Jeugdleden (17 jaar of jonger) krijgen een korting van 100%.
De bedoeling van de Gemeente Den Haag is dat met de Ooievaarspas alle Hagenaars kunnen meedoen met activiteiten in de stad. De Ooievaarspas maakt dit toegankelijk door korting te geven op allerlei sportieve, culturele en recreatieve activiteiten.

Voor het verkrijgen van een Ooievaarspas moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
Voor wie is het? De Ooievaarspas is er voor inwoners van Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg met een laag inkomen. MBO’ers hebben recht op een pas als zij in Rijswijk, Leidschendam-Voorburg of Den Haag wonen. Ook MBO’ers die ergens anders wonen maar in Den Haag een MBO opleiding volgen kunnen een Ooievaarspas aanvragen. HBO- en WO-studenten kunnen een Haagse studentenpas aanvragen. De kosten voor het aanschaffen van een pas zijn € 12,50. Voor meer informatie kun je terecht op de site www.denhaag.nl/ooievaarspas.

4. Collectieve ongevallen- en W.A. verzekering

In het verschuldigde contributiebedrag is ook een bijdrage opgenomen in de premie van een door de K.N.V.B. afgesloten ongevallen- en W.A. verzekering. Op grond van deze verzekering is elk lid verzekerd tegen schade als direct gevolg van het deelnemen aan of bijwonen van wedstrijden van de eigen vereniging. Dit echter uitsluitend voor zover deze schade niet door een “normale” verzekering wordt gedekt.
De verzekering is eveneens volledig van kracht tijdens het als speler of toeschouwer reizen van en naar voetbalterreinen, mits dit, wanneer alleen wordt gereisd, zonder onderbreking via de kortste weg geschiedt. Wanneer u nadere inlichtingen wenst of indien zich een situatie voordoet, waarbij een beroep op deze verzekering wordt gedaan, kun je contact opnemen met de secretaris van de vereniging.
Bij de secretaris zijn aangifteformulieren betreffende de verzekering te verkrijgen. Deze formulieren moeten overigens binnen drie maal 24 uur na het ongeval zijn ingediend bij de verzekeringsmaatschappij.

5.  Sporttenue

Het in het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging voorgeschreven tenue bestaat uit:
1. Een blauw shirt 2. Een witte broek 3. Blauwe kousen

Tot nader order wordt het tenue ter beschikking gesteld door de vereniging en is het lid verplicht dit tenue te dragen. De vereniging kan bij beschadiging of verlies van het tenue, of delen daarvan, het lid daarvoor aansprakelijk stellen. Het tenue wordt voor de wedstrijd beschikbaar gesteld en blijft daarna in de teamtas, welke onderling en in overleg wordt gewassen. Bij eventuele opzegging van het lidmaatschap dienen alle ter beschikking gestelde materialen bij de vereniging ingeleverd te worden.

6. Commissie Technische Zaken

De Commissie Technische Zaken (C.T.Z.) bestaat voornamelijk uit (ex)-trainers of mensen die in het voetbal en/ of binnen de club, hun sporen hebben verdiend.

Doelstelling

Het op technisch vlak voorwaarden creëren, waardoor een speler zich individueel in technisch opzicht optimaal kan ontwikkelen, waardoor hij in teamverband van grotere waarde wordt voor zijn elftal en voor de vereniging.

De T.C. bestaat minimaal uit een:

– Voorzitter/lid van het bestuur

– Technisch Coördinator Jeugd

– Coördinator A- selectie senioren

– Coördinator lagere senioren

Technisch Coördinator Jeugd

Deze zal in de praktijk het meest op de velden te vinden zijn om de algemene technische lijnen te bewaken. Hij ziet er met het TC lid van het jeugdbestuur op toe, dat spelers op hun niveau vorderingen maken en de daartoe geëigende trainingen krijgen. Is iemand van mening dat een trainer en/ of leider niet goed functioneert, wordt dit via het TC lid van het jeugdcommissie gerapporteerd. Deze neemt dat op zijn beurt weer op met de Technische Coördinator Jeugd, die zelf, of indien nodig met de C.T.Z. verdere acties onderneemt. Het overleg met de trainer(s) wordt door hem gevoerd.

De Technisch Coördinator Jeugd is alleen aanspreekbaar op technisch gebied. Voor overige organisatorische zaken moet, zoals normaal, een der jeugdcommissieleden worden benaderd. Zaken die beide commissies aangaan zullen dan ook direct met elkaar worden kortgesloten.

Jeugdcommissie/TC
Het Jeugdbestuurslid Technische Commissie is het aanspreekpunt voor ouders en eventueel spelers. Indien men van mening is dat de betreffende speler onjuist is beoordeeld of niet goed ingedeeld, kan men daarover met dit jeugdcommissies lid praten. Deze zal hierover de trainer om uitleg vragen en indien e.e.a. ook naar zijn mening correct is uitgevoerd, zal hij dit terugkoppelen naar de vragensteller. Bij een andere mening zal hij de zaak met de Technisch Coördinator Jeugd bespreken. Deze lost óf zelf op óf koppelt dit terug naar de C.T.Z. waar  deze zaak dan gesproken wordt.

De trainers hebben de strikte opdracht met niemand anders dan de leider of de coördinator van gedachten te wisselen over indeling of opstelling. Het is de bedoeling de trainers volkomen objectief hun indelingen en opstellingen te laten maken, zonder belangenverstrengeling of inbreng van ouders.

Alle spelers zijn gebaat bij een objectieve en eerlijke benadering omdat dat ook voor henzelf een juist beeld geeft van hun kunnen en waaraan nog gewerkt moet worden.

Van belang is dat elftallen een leider hebben, liefst zelfs een der ouders, maar graag dan een die zich integer en afstandelijk houdt t.o.v. opstelling en dergelijke. Uiteindelijk doet u het voor de club in zijn totaal en indirect toch voor uw kind!

Met elkaar willen wij komen tot de juiste trainers en begeleiders bij de juiste groepen. Elke speler moet training kunnen krijgen die specifiek is voor zijn leeftijd. De spelbepalende spelers moeten worden gevormd tot leiders in hun groep, tot echte aanvoerders die hun medespelers aanzetten tot beter spel. Elke speler die het in zich heeft om een ander beter te laten voetballen, is meestal waardevoller dan een uitstekende pingelaar.

Alleen waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, al hopen we die zoveel mogelijk te voorkomen. Soms moet het belang van de vereniging boven het belang van een speler worden gesteld.

Wij als C.T.Z., de trainer, de leider en …. jij als speler of ouder van een speler, kunnen het gestelde doel alleen bereiken door samen te werken. Niemand kan het alleen, ook wij niet!

 

7. Commissie Waarden & Normen

Sinds 2004 is S.V. Loosduinen een door de KNVB gecertificeerde vereniging op het gebied van Waarden en Normen. Als je het simpel stelt is deze commissie erop gericht het voetbal leuk te houden, in en rond het veld. Gewenst gedrag wordt gestimuleerd, ongewenst gedrag proberen wij met elkaar te voorkomen en waar nodig aan te pakken.

Meer hierover lezen? Kijk eens in het Statuut Waarden & Normen. Heb je een vraag of suggestie op het gebied van Waarden en Normen, dan kun je altijd één van de commissieleden benaderen, per mail of telefonisch. Uiteraard kun je de leden ook gewoon aanspreken, zij zijn met regelmaat te vinden op Sportpark Madestein.

Voor de namen van de leden en verdere informatie zie: https://www.svloosduinen.com/waarden-normen/

Vertrouwenspersoon

‘Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn er problemen in het contact met je trainer en/of leider of teamlid die je zelf niet met hen durft te bespreken? Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een wedstrijd?

Zomaar een aantal dingen waar je als (jeugd)lid tegen aan kan lopen en niet goed weet hoe je dit zelf moet oplossen. Hierdoor kan voetballen, waar je eerder plezier in had, ineens behoorlijk lastig gaan worden. Als je je hierin herkent of zelf een ander probleem hebt is het misschien goed om er eens even over na te denken om contact op te nemen, omdat S.V. Loosduinen je hierbij graag zou willen helpen!

Vertrouwen… een lastige zaak

S.V. Loosduinen is een voetbalvereniging die zich voor ogen stelt om voor een ieder, jong en oud, een omgeving te creëren waarin de persoon zich veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier voetballen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te behouden wil S.V. Loosduinen er alles aan doen om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren en pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen en voor de betrokken leden om hen te ondersteunen. Ongewenst gedrag komt overal voor en dus – helaas – kan dit ook binnen onze vereniging plaatsvinden.

De vertrouwenspersoon i.c. Frans Clasener kan het aanspreekpunt zijn voor leden, ouders en vrijwilligers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag zoals hierboven omschreven.

De vertrouwenspersoon bij S.V. Loosduinen heeft de volgende taken:

– Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem;

– In samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;

– Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;

– Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

Wat kunnen we samen doen?

Vaak wordt er een drempel ervaren om naar iemand toe te stappen, om dingen waar je last van hebt met hen te delen (bijv. door angst, schaamte, onmacht, etc.). Het probleem wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt eerst alleen geluisterd, om vervolgens samen te overleggen wat de beste oplossing is voor het probleem. Alleen met toestemming van die persoon zullen er verdere stappen worden ondernomen en eventueel andere mensen worden betrokken.

Je kunt contact met hem opnemen door hem aan te spreken op de club of een e-mail te sturen naar

8. Aanmeldingsformulier

Het aanmeldingsformulier treft je hier aan. https://www.svloosduinen.com/aanmelden

Je wordt verzocht om zo veel mogelijk digitaal aan te melden. Heb je bij een andere vereniging gevoetbald? Een overschrijvingsformulier is dan niet meer vereist. De overschrijving wordt digitaal geregeld bij de KNVB door de secretaris.

– Personen van 16 jaar en ouder, dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs ten behoeve van de K.N.V.B. in te leveren. Dit kan per mail naar .

– Senioren spelers en jeugdspelers vanaf JO12, dienen met ingang van seizoen 2002-2003 te beschikken over een digitale K.N.V.B. spelerspas. Zonder deze spelerspas (met pasfoto) mag in de JO13 of hoger niet worden gespeeld.
– Na aanmelding kunnen overige leden daartoe binnen veertien dagen bezwaren indienen. Voorts word je (indien je senior lid bent) uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Bij de jeugd vindt dit gesprek plaats samen met uw ouders/verzorgers. Tijdens dit gesprek wordt met jou ook gesproken over het uitvoeren van vrijwilligerstaken, zoals het behulpzaam zijn bij wedstrijden en bardiensten. Verloopt dit gesprek goed en voeren de leden geen bewaren aan, dan kun je je als lid van S.V. Loosduinen beschouwen. ‘
– Als lid heb je recht op de statuten en het huishoudelijke reglement. Deze zijn te verkrijgen bij de secretaris van de vereniging en zijn ook te raadplegen op onze website, www.svloosduinen.com

Nadere informatie kunt u krijgen bij het secretariaat van S.V. Loosduinen:
Secretariaat SV Loosduinen, postadres: Loosduinse Hoofdstraat 137, 2552 AB Den Haag.
e-mail:

Laatst bijgewerkt APRIL 2023