20161116_200652_1479327028046_resizedOp woensdag 16 november 2016 vond bij S.V. Loosduinen de jaarlijkse Ledenvergadering plaats. Ruim veertig leden hadden de moeite genomen om naar het clubgebouw te komen. Na een woord van welkom door voorzitter Edwin van der Heiden was er een minuut stilte ter nagedachtenis van Henk Nulle en Riek Hartman.

Bij de behandeling van het verslag van de vergadering in 2015 werd de vraag gesteld dat met de invoering van de bruikleenovereenkomst er nog niet veel is veranderd met de zorg van de leden over de materialen. Nog steeds worden her en der spullen (kleding en ballen) gevonden op ons complex. Aan het einde van het seizoen worden de kosten van de verdwenen materialen in rekening gebracht bij het betreffende lid. Tevens wordt dan ook de regeling geëvalueerd en mogelijk, op voorstel vanuit de vergadering een borg ingevoerd.
Alle verslagen van het bestuur en van de commissies werden doorgenomen en goedgekeurd door de leden. Bij het verslag van de AC ontving Leon van Vliet voor zijn inzet voor de AC een fles drank als dank. De financiële verslagen werden ook goedgekeurd en werd dan ook penningmeester Stefan Develing, op voorspraak van de kascontrole commissie, decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid het afgelopen seizoen.  Helaas was de begroting niet op papier beschikbaar. Via de beeldschermen was de begroting wel te zien. Voor vragen hierover kunt u alsnog terecht bij de penningmeester.
Foto Colinda
Vervolgens werd overgegaan op de bestuursverkiezing. Jeugdvoorzitter Peter Keyzer had al een stapje terug gedaan voor zijn opvolgster Colinda Paauw (foto). Onder applaus van de aanwezige leden werd zij officieel benoemd als jeugdvoorzitter. Aftredend en herkiesbaar waren secretaris Dick Hartman en vice-voorzitter Leo Hartman. Onder applaus werden zij herkozen.

Bij de bestuursmededelingen bracht de voorzitter de plannen voor de voetbalacademie en voetbalschool ter sprake. Hiervan was al berichtgeving gedaan in het clubblad. Hierover werd een discussie gevoerd of deze plannen niet in strijd zijn met de bepalingen in onze Statuten, die gaan over ‘activiteiten vanuit de vereniging op zondag’. Volgens het bestuur is hiervan vooralsnog geen sprake, omdat dit gebeuren niet vanuit S.V. Loosduinen wordt georganiseerd. Het bestuur buigt zich hier nog verder over.

Vooralsnog is hiervoor bij S.V. Loosduinen weinig animo getoond. Maar als er leden zijn die interesse hebben zijn zij natuurlijk welkom! Verder werd opnieuw gesproken over de vele ‘gevonden voorwerpen’ die onze onderhoudsploeg wekelijks aantreft op ons complex en ook opbergt achter slot en grendel. Hierover zijn nu afspraken gemaakt om dit meer inzichtelijker te maken. Werden de verslagmakers, en met name de secretaris bedankt, voor zijn uitvoerig verslag over het wel en wee van de vereniging het afgelopen seizoen. Tenslotte werd een vraag vanuit de vergadering gesteld wat de visie en beleid zijn van het bestuur de komende jaren. Voorzitter Edwin van der Heiden zette vervolgens uiteen dat wij als vereniging op de goede weg zijn met de uitvoering van het technisch beleidsplan. Zo heeft elk jeugdelftal een leider en een betaalde trainer, hebben we een jeugd TC met een coördinator voor iedere leeftijdsgroep, een hoofdtrainer (John Wolff) voor alle elftallen en een hoofdtrainer (Wybe Boersma) voor alle zeventallen en daarboven nog een technisch jeugdcoördinator (Hans Koningen). De organisatie staat als een huis  en S.V Loosduinen is met deze bezetting redelijk uniek en via mond-op-mondreclame verwachten we dat onze jeugdafdeling gestaag verder groeit! Vice-voorzitter Leo Hartman deelde de vergadering mede dat het bestuur de mogelijkheden onderzoekt voor renovatie of nieuwbouw van ons gebouw en dat ING heeft gemeld door te willen met sponsoring van amateurclubs. S.V. Loosduinen heeft een inhoudelijk voorstel voor de komende drie jaar bij ING ingediend. Eind november is hierover nieuws te verwachten.  
20161116_200628_1479327033576_resized
Na één uur was de vergadering ten einde, het gaat dus goed met S.V. Loosduinen!

Namens het bestuur van S.V. Loosduinen,

Dick Hartman (secr.)

20161116_200636_1479327032220_resized20161116_200837_1479327026156_resized20161116_200636_1479327032220_resized20161116_200618_1479327036587_resized