normen-en-waarden-300x2701Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Zienderogen zien we een verdergaande verloedering optreden. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet langer de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.

Het bestuur van S.V. Loosduinen wil meehelpen om excessen tegen te gaan door dit statuut in het leven te roepen en inzake het sociaal-ethisch beleid binnen de invloedssfeer van onze vereniging een preventief en correctief beleid te voeren. Kortweg gezegd: “Respect voor de ander, Geweldloosheid, aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet”.

Sinds 2004 is S.V. Loosduinen een door de KNVB gecertificeerde vereniging op het gebied van Normen en Waarden. Als je het simpel stelt is deze commissie erop gericht het voetbal leuk te houden, in en rond het veld. Gewenst gedrag wordt gestimuleerd, ongewenst gedrag proberen wij met elkaar te voorkomen en waar nodig aan te pakken.

Ons statuut ‘Normen en Waarden’, dat nogal was verouderd, is nu vervangen door een nieuw Statuut, dat op 6 oktober 2016 door het bestuur is vastgesteld en hier is te lezen.
nw-statuut-versie-06-10-2016  Het Statuut wordt ook elders op deze site geplaatst.

De Commissie Normen en Waarden bestaat nu uit Ralph van der Kaa (voorzitter), Wibout Boersma en Stefan Krens. In de Commissie is ook nog plaats voor één of meer ouders van jeugdleden. Aanmelden via het het e-mailadres: secretaris@svloosduinen.nl

Vertrouwenspersoon S.V. Loosduinen

‘Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn er problemen in het contact met je trainer en/of leider of teamlid die je zelf niet met hen durft te bespreken? Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een wedstrijd?

Zomaar een aantal dingen waar je als (jeugd)lid tegen aan kan lopen en niet goed weet hoe je dit zelf moet oplossen. Hierdoor kan voetballen, waar je eerder plezier in had, ineens behoorlijk lastig gaan worden. Als je je hierin herkent of zelf een ander probleem hebt is het misschien goed om er eens even over na te denken om contact op te nemen, omdat S.V. Loosduinen je hierbij graag zou willen helpen!

Vertrouwen… een lastige zaak

S.V. Loosduinen is een voetbalvereniging die zich voor ogen stelt om voor een ieder, jong en oud, een omgeving te creëren waarin de persoon zich veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier voetballen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te behouden wil S.V. Loosduinen er alles aan doen om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren en pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen en voor de betrokken leden om hen te ondersteunen. Ongewenst gedrag komt overal voor en dus – helaas – kan dit ook binnen onze vereniging plaatsvinden.

De vertrouwenspersoon kan het aanspreekpunt zijn voor leden, ouders en vrijwilligers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag zoals hierboven omschreven.

Een vertrouwenspersoon bij S.V. Loosduinen heeft de volgende taken:

– Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem;

– In samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;

– Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;

– Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

Wat kunnen we samen doen?

Vaak wordt er een drempel ervaren om naar iemand toe te stappen, om dingen waar je last van hebt met hen te delen (vb. door angst, schaamte, onmacht etc.). Het probleem wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt eerst alleen geluisterd, om vervolgens samen te overleggen wat de beste oplossing is voor het probleem. Alleen met toestemming van die persoon zullen er verdere stappen worden ondernomen en eventueel andere mensen worden betrokken.

Je kunt contact met mij opnemen door mij aan te spreken op de club of een e-mail te sturen naar f.eclasener@casema.nl

Groet, Frans Clasener

frans-clasener