Op de laatste ledenvergadering, 16 november 2016, heeft het bestuur u gemeld bezig te zijn met toekomstplannen met betrekking tot ons clubgebouw.
Het grootste gedeelte van het gebouw is gerealiseerd in 1975. In 1992 zijn er vier kleedkamers bijgebouwd en in 2013 heeft er een renovatie van het dak, keuken en toiletgroepen plaatsgevonden.

Madestein 2020
Rondom ons sportpark vinden al enige jaren bouwprojecten plaats, waarbij nieuwe woonwijken zijn/worden gerealiseerd.  Zo worden er honderden woningen gebouwd in verschillenden deelgebieden van Vroondaal en medio 2018 wordt gestart met de bebouwing op de twee voetbalvelden, waar ADS voorheen heeft gespeeld.

Met de komst van al deze woningen direct rondom ons complex biedt dit S.V. Loosduinen mooie kansen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met onze accommodatie. Zo is er in de huidige planvorming voor de deelgebieden Vroondaal geen ruimte vrij gelaten voor sociaal en/of culturele gebouwen voor de inwoners.

Vanaf de laatste ledenvergadering heeft het bestuur oriënteerde en verkennende gesprekken gevoerd met diverse organisaties en instellingen om te komen tot een mogelijke samenwerking.

De uitkomst van deze gesprekken is dat al deze gesprekspartners positief staan tegen over de plannen van S.V. Loosduinen om te komen tot een renovatie of nieuwbouw van onze huidige accommodatie. Hierbij is door hen gemeld dat zij ook geïnteresseerd zijn in het mogelijke gebruik van onze ruimtes in deze mogelijke nieuwe of gerenoveerde accommodatie.

Het bestuur heeft kortgeleden besloten verder te gaan met een uitwerking van de ideeën om te komen tot de ontwikkeling van definitieve plannen voor renovatie en/of nieuwbouw van onze accommodatie. Hierbij is het bestuur op zoek naar leden/personen, bij voorkeur met een bouwkundige achtergrond (zoals een architect), om de eerste ideeën die er zijn uit te werken.

Naar aanleiding van de bovenstaande plannen heeft het bestuur ook het besluit genomen om voorlopig niet te investeren in aanpassingen van onze accommodatie. Uitzonderingen hierop is natuurlijk regulier onderhoud om onze huidige accommodatie in een goede staat te houden.

De huidige accommodatie, sinds 2013 Buurthuis van de Toekomst, is nu enigszins verouderd en heeft hoe dan ook een opknapbeurt nodig. Ons ultieme doel is om een nieuwe accommodatie te (ver)bouwen die multifunctioneel zal werken, maar waarbij de accommodatie te allen tijde een echte Loosduinse voelbalsfeer moet uitstralen. Onze kleedkamers, commissiekamers en kantine zullen volledig voldoen aan de wensen van de leden van S.V. Loosduinen.

Mocht u mee willen helpen aan het verder concreet maken van de ideeën neem dan contact op met Leo Hartman of stuur een mail naar het bestuur, secretaris@svloosduinen.nl

Namens het bestuur van S.V. Loosduinen,
Leo Hartman, vicevoorzitter