Verslagen ALV Oktober 2023

Verslag ALV 2023:

Datum en tijdstip: 18 oktober 2023, 20:00uur
Voor de start van de vergadering wordt stilgestaan bij alle overleden leden door een minuut stilte.

Mededelingen en ingekomen stukken
Bij de ALV zijn 27 aanwezigen. Drie leden (Stanley van der Kruk, Hans Koningen en Stefan Develing) hebben zich afgemeld voor deze ledenvergadering.

Verslag ALV 24 maart 2022
Het verslag van 24 maart 2022 is gepubliceerd op de website. Er zijn geen op- of aanmerkingen en daarmee is het verslag vastgesteld.

Overige verslagen
Geen op- of aanmerkingen over de volgende verslagen:

 • Jeugdcommissie;
 • Commissie Technische Zaken;
 • Commissie Normen en waarden;
 • Onderhoud en renovatieploeg
 • Activiteitencommissie;
 • Financiën.

Bestuur
De cijfers van de ledenaantallen zijn van het afgelopen seizoen. Inmiddels hebben we meer leden.

Kascommissie
Op maandag 9 oktober vond de controle jaarrekening 2022-2023 door de kascommissie plaats.
We werden weer warm welkom geheten en na de controle en kritische vragen konden wij niet anders dan de tevreden zijn over het gevoerde beleid. S.V. Loosduinen is financieel gezond. Interessant is om in de gaten te houden wat de energiebesparende maatregelen de club gaan opleveren/besparen.  Ook staan er mooie plannen klaar waar de vergadering later deze vergadering geïnformeerd wordt.
Wij adviseren de vergadering dan ook de jaarrekening 2022-2023 goed te keuren en decharge te verlenen.

Verkiezing kascommissie
De kascommissie bestaat uit drie leden en twee plaatsvervangende leden. De commissieleden nemen plaats voor de duur van twee jaar en zijn belast met het onderzoek naar baten en lasten.
De herkozen commissieleden zijn: Frank Hartman, Pieter Blanken en Edwin van der Heijden.

Vaststellen begrotingen
Geen opmerkingen.

Bestuursverkiezing
Volgens het rooster treedt Colinda Paauw als jeugdvoorzitter af. Jan Tazelaar treedt af als secretaris. Colinda Paauw en Rutger Hartman worden tijdens de vergadering voor respectievelijk de functies secretaris en bestuurslid (jeugdvoorzitter) voorgedragen.

Besluit ALV: Colinda Paauw wordt gekozen als secretaris en Rutger Hartman als bestuurslid (jeugdvoorzitter).  

Mededelingen en overige bespreekpunten van het bestuur
Geen mededeling van het bestuur.

Presentatie door Leo Hartman
Leo Hartman houdt een presentatie over de stand van zaken (financieel en technisch) bouw- en renovatieplan S.V. Loosduinen

De keuring van zonnepanelen door een extern bedrijf is vorige week uitgevoerd. De zonnepanelen zijn goedgekeurd, dus de laatste factuur voor de zonnepanelen is betaald. Daarnaast is het nieuwe sleutelplan doorgevoerd: alle cilinders zijn vervangen. Hierbij horen certificaatsleutels, dus de sleutels kunnen niet meer worden bijgemaakt.

In onderzoek is:

 • Het aanbrengen van het logo van SV Loosduinen op het dak;
 • De verzakkingen van de kantine, ingang en kleedkamer 1 en 2.

Over een nieuw ontwerp van de inrichting van de kantine krijgen leden inspraak, hiervoor wordt een commissie opgezet.

Besluit ALV: akkoord op voorstel bouw- en renovatieplan.

Rondvraag

Marcel Paul

Vorig jaar ben ik bij het bestuur geweest over het aankomende jubileum van de vereniging en dan met name over het reserveren van geld. Om te voorkomen dat een lening moet worden afgesloten voor de festiviteiten. Is het mogelijk dat geld van Vrienden van Loosduinen of Peenbuikersgala ook hiervoor wordt gebruikt?

Reactie bestuur: we zijn bezig met reserveren voor het jubileum.

 

Richard Hartman

Kan je iedereen mailen? In plaats van op de website een mededeling doen over de ALV?

Reactie bestuur: heeft ook in de app groepen gestaan. Overigens zijn meer leden aanwezig dan de vorige ALV.
Het mailen volgend jaar is een goede optie.

 

Voorzitter Aart Blanken sluit de vergadering.

 

 

 

Leo Hartman

Uit het verslag van vorig jaar haal ik dat we de peukenpotten hebben besproken. Daar zou het bestuur nog naar kijken. Kunnen de potten verplaatst worden? Wellicht bij de fietsenbeugels?

Reactie bestuur: we gaan dit bekijken.

 

 

Verslag bestuur S.V. Loosduinen seizoen 2022-2023

 Leden Algemeen Bestuur per heden:

Voorzitter: Aart Blanken (lid DB)
Secretaris: Jan Tazelaar (lid DB)
Penningmeester: Stefan Develing (lid DB)
Jeugdvoorzitter: Colinda Paauw
Technische Zaken: Arie Molenkamp
Bestuurlijke Ondersteuning: Tessa van der Gaarden

Het afgelopen seizoen 2022-2023 werd helaas weer overschaduwd door het overlijden van enkele leden van onze vereniging:
Op 17 april 2022 ons Erelid Gerrit van Steenbergen (werd pas bekend in de loop van 2022-2023);
op 23 november 2022: ons Lid van Verdienste Arie van der Linden;
op 11 januari 2023 ons oud-lid Leen Hartman en
op 30 mei 2023: ons oud-lid en Peenbuiker van de eeuw: Piet de Zoete

Voorts waren er zeer tragische omstandigheden die twee van onze Loosduinen-families overkwamen en waarop bijzonder sfeervolle en indrukwekkende wijze aandacht aan werd besteed.

Verder zijn de volgende gebeurtenissen van het afgelopen seizoenen vermeldenswaardig.

De leden van Nordic Walking waren ook weer actief binnen onze vereniging. Helaas nam de leidster Marielle de Jong wegens verhuizing afscheid van ons. Ook de hardloopgroep WIN gaf acte de presence.

De Grote Clubactie, de Vijfjeslijst, Vriendenloterij en de Vrienden van S.V. Loosduinen leverden de vereniging extra inkomsten op.

In oktober 2022 vond voor de tweede maal het PeenbuikerGala plaats. Een oorspronkelijk initiatief om wat financiële ruimte te creëren in de Corona-tijd, maar heeft ook in de periode na Corona een plekje gekregen; wederom een groot succes! In de herfst werd ook het inmiddels traditionele Oktoberfest gehouden. De, ook weer traditionele, medewerkersavond werd gehouden in de vorm van een pubquiz. Jolanda Hoste was de Peenbuiker van het Jaar, maar droeg die over aan Keano van der Kruk. Tenslotte werd de traditionele Familiedag aan het eind van het seizoen weer gehouden hetgeen vlekkeloos verliep.

Aan het einde van afgelopen seizoen heeft het bestuur, in een informelere omgeving, ook een evaluatie gehouden van het afgelopen seizoen. Uitvoerig is teruggekeken op het afgelopen seizoen, maar ook vooruit gekeken wat de toekomst voor ons in petto zou kunnen hebben.

Er wordt voortdurend aandacht gegeven aan verduurzamingsmaatregelen. En niet alleen aandacht. In de maanden juli en augustus 2022 is door onze renovatie- cq klusploeg een groot aantal verbeteringen aangebracht aan ons clubgebouw: nieuwe kunststof kozijnen met dubbelglas, een opknapbeurt van de bestuurskamer, schoonmaakwerkzaamheden, verfwerk en ander achterstallig onderhoud werd aangepakt.

Eind 2022 werd er LED-verlichting rond onze drie velden aangebracht. Voorts werden onze oude boilers vervangen door twee HR-boilers. En werden de voorbereidingen getroffen voor de vervanging van het oude dak door een sterk geïsoleerd dak tezamen met een 50-tal zonnepanelen (welke inmiddels zijn gerealiseerd). Nadrukkelijk dient te worden vermeld dat het onze SV erin geslaagd is een optimaal (wellicht maximaal) aantal subsidies te verkrijgen.

Hiernavolgend een greep uit de bestuursvergaderingen van het beschreven seizoen.

 • Een ingebracht communicatieplan m.b.t. activiteiten werd besproken
 • De sponsorcommissie werd verstrekt met een aantal leden
 • De muurschildering is vernieuwd; echter nog niet geheel naar wens
 • Voortdurend heeft de gang van zaken bij sv Madestein de aandacht. Er is kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter (Yasmin)
 • Seniorelftallen zijn één keer per vier weken ingeroosterd achter de bar
 • Knal- en rookvuurwerk is voortaan verboden. Geluidsoverlast is uit den boze; geluidsboxen buiten de kleedkamers zijn verboden.

En nogmaals. S.V. Loosduinen is een vereniging! Dit betekent dat we leuke en soms iets minder leuke taken met elkaar moeten oppakken en verdelen.  Het bestuur heeft jullie hierbij ook nodig!  Dank aan al onze leden en huidige vrijwilligers voor hun inzet in de afgelopen periode.

De toekomst ziet er gelukkig goed uit voor het 87-jarige S.V. Loosduinen!
Hiernavolgend een recent overzicht van het ledental van onze vereniging. 

Namens het bestuur van S.V. Loosduinen, Jan Tazelaar, augustus 2023

 

 

 

Ledental SV Loosduinen op of omstreeks 1 november (excl. opzeggingen); 2023 per medio augustus
2018 2019 2021 2022 2023
Voetbal
Jeugd
Pupil 68 93 101 107 101
Junior 59 41 47 84 89
Jong Volwassene 12 14 9 6 26
Subtotaal jeugd 139 148 157 197 216
Senior
Veldvoetbal 109 117 124 121 134
Zaalvoetbal 12 15 24 31 30
Veld-en zaalvoetbal 4 3 13 8 8
Subtotaal senioren 125 135 161 160 172
Totaal Spelende leden 264 283 318 357 388
Niet-spelende leden
Ereleden 8 8 6 6 5
Leden van verdienste 24 26 25 24 26
Ondersteunende leden 93 93 83 95 87
Donateurs 14 12 13 10 10
Subtotaal Niet-spelende leden 139 139 127 135 128
Subtotaal Voetbal 403 422 445 492 516
Niet-voetbal
Nordic Walking 38 32 32 26 25
Subtotaal Niet-voetbal 38 32 32 26 25
Totaal general 441 454 477 518 541

 

Verslag Commissie Technische Zaken seizoen 2022-2023

De technische commissie bestond uit de volgende personen:
Voorzitter                           Aart Blanken, vanaf November 2022 Arie Molenkamp
A-selectie                          Arie Molenkamp, vanaf November 2022 Melchior van der Kooi
Lagere senioren                Ralph van der Kaa, vanaf November 2022 Aart Blanken
Zaal                                   Ralph van der Kaa, vanaf November 2022 Arie Molenkamp

Na de ledenvergadering van 9 November 2022 is de samenstelling van de T.C.  Zoals hierboven vastgesteld.

SENIOREN:

Het afgelopen seizoen 2022-2023 bestonden de senioren uit:
2 A-selectieteams
3 overige seniorenteams
1 veteranenteam

De trainingsstaf 2022-2023 bestond uit:
Hoofdtrainer 1e elftal:                  Ronald Paats
Assistent-trainer 1e elftal:            Roy de Geus
Trainer 2e elftal:                           Raymond Krens
Keeperstrainer:                            Denny Blanc
Verzorgers:                                  Andre de Bruyn en Thomas Spiegel

Na een roerig seizoen 2021-2022, wat degradatie naar de 4de klasse van ons eerste elftal tot gevolg had, was het voor de trainerstaf de taak om de groep klaar te stomen voor het komende seizoen.
De selectie was door het wegvallen van een aantal vaste sterkhouders wel uitgedund, echter jonge aanwas was gretig dit gat op te vullen.
Voor de staf een uitdaging om de nieuwe jeugdige spelers te gaan inpassen en er competitieve elftallen van te maken. Zoals aangegeven startte ons eerste elftal in de 4de klasse waarvoor dit seizoen 2022-2023 een verzwaarde degradatie gold, namelijk, de laatste 3 uit de poule zouden rechtstreeks degraderen en de twee plekken daarboven zouden nacompetitie gaan spelen voor behoud in de 4de klasse. Het was dus een grote uitdaging  voor de trainers Paats en de Geus om met deze nieuwe jonge groep resultaten te behalen.

Ons tweede elftal ingedeeld in de reserve 4de klasse, onder leiding van Raymond Krens, stond voor de uitdaging met een gemengde groep van jong en ouder resultaten te gaan halen.

Ons eerste team begon na wisselvallige resultaten in de voorbereiding de competitie tegen PGS/Vogel. Dit was voor ons vlaggenschip een eerste kennismaking met de kracht van deze poule, de toekomstige kampioen was duidelijk veel te sterk voor ons nieuw verjongde team, gelijk was het duidelijk dat er werk aan de winkel was.

Na nog een verliespartij werden de eerste punten gehaald en zag je het elftal langzaam groeien naar een echt team, welke voor elkaar door het vuur ging, wat uiteindelijk werd beloond door al 3 wedstrijden voor het einde van de competitie zich te handhaven in de 4de klasse. Complimenten voor de staf en spelersgroep.

Het tweede team welke door het wegvallen van bepalende spelers uit de eerste groep toch wel kwaliteit moesten inleveren, omdat de beloftevolle spelers doorgeschoven werden naar de eerste groep.

Echter de sfeer en positiviteit welke wekelijks door de groep op het veld werd vertoond had meer verdient dan de bijna laatste plek waar uiteindelijk geëindigd werd.   Er werd leuk gevoetbald echter het laatste stukje… een doelpunten maken ontbrak te vaak. Complimenten aan de gehele staf rondom het tweede!

Wat zeker ook tot positiviteit en teamspirit heeft geleid was het trainingskamp voor de selectie naar Torremolinos!  Waar we ook dit seizoen 2023-2024 naar toe zullen afreizen!

Het 3e elftal, gepromoveerd naar de 4de klasse, draaide onder de bezielende leiding van Peter Baptist een prima seizoen.

Het 4e elftal betreft een vriendenteam en zij werden wederom kampioen, proficiat!

Het 5e elftal, eveneens een vriendenteam, draaide een regelmatig seizoen.

De veteranen hebben een wisselvallig seizoen gespeeld. Het is vaak puzzelen met de aantallen maar de oudjes hebben zich prima verweerd.

ZAALVOETBAL:
Afgelopen seizoen had de SV Loosduinen 4 zaalvoetbalteams waarvan 1 damesteam.

Arie Molenkamp, voorzitter TC, oktober 2023


Verslag Jeugdcommissie seizoen 2022-2023

De Jeugdcommissie bestond uit:
Colinda Paauw, Jeugdvoorzitter
Stanley van der Kruk, TC Jeugd (hoofdtrainer bovenbouw)
Rutger Hartman, TC Jeugd (hoofdtrainer onderbouw)
Raymond Krens, Wedstrijdsecretaris (en materialen).

Ook dit seizoen konden wij starten met 2 en later 3 teams meer dan het seizoen ervoor.
Niet alleen de onderbouw, maar ook de bovenbouw was weer in alle leeftijdsklassen vertegenwoordigd.
Elk team had een eigen trainer, waarbij vermeld moet worden dat op enkele plekken dit opgevuld is door trainer die al een team begeleidde.
De standen bij de onderbouw worden al enkele jaren niet gepubliceerd door de KNVB, maar wederom  is zichtbaar dat de onderbouw en grotendeels de bovenbouw met stappen vooruit gaan qua spelniveau.

Ook dit jaar konden wij weer een Jeugdkamp organiseren en konden ook de andere activiteiten zoals Halloween, Sinterklaas, Oliebollentoernooi, Pasen en het Familietoernooi plaatsvinden. Dit gebeurt mede dankzij aanvulling van de Vijfjeslijst en Grote Club Actie.

Aan het einde van het seizoen is Colinda Paauw na 7,5 jaar gestopt als Jeugdvoorzitter. Zij werd opgevolgd door Rutger Hartman. Rutger wordt hierbij geassisteerd door Stanley van der Kruk.

Loosduinen, 3 oktober 2023
Rutger Hartman
Colinda Paauw

Verslag Financiele zaken

Deze stukken liggen vanaf zaterdag 7 oktober ter inzage in de bestuurskamer.

Verslag Commissie Normen- en Waarden seizoen 2022-2023

Op dit moment bestaat de commissie uit Stefan Krens (voorzitter), Tessa van der Gaarden, Wibout Boersma en Jeroen de Goede.

Op en langs het veld heeft iedereen zich aan de bij ons geldende normen en waarden gehouden, waardoor wij gelukkig niet in actie hoefden te komen.

Namens de Commissie N&W,
Stefan Krens

Verslag Onderhouds- en Renovatieploeg

Al jaren lang heeft SV Loosduinen een Onderhoudsploeg. Deze ploeg bestaat uit vrijwilligers die op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend aanwezig zijn op ons complex. De aanvoerder van dit team is Martin Thoen die vaak voor 8 uur in de ochtend al aanwezig is om koffie en thee te zetten en alle deuren te openen. Tussen 8.00 en 8.45 uur druppelen de vrijwilligers binnen die dan eerst van een heerlijk kopje koffie genieten of thee met soms een heerlijk gebakje verzorgt door een jarige.
Op de maandag wordt dan de uitslag van Loosduinen 1 besproken naast natuurlijk de uitslagen van Ajax en Feijenoord. Op de andere dagen passeert het actuele nieuws de revue waar een ieder wel zijn mening overheeft. Na de koffie gaat iedereen zijn eigen weg. Lege flesjes worden uit de afvalbakken gehaald, de bar wordt schoon gemaakt, kleedkamers en de douches schoon gemaakt, kantine aangeveegd en geboend, de toiletten gereinigd, keuken opgeruimd en schoongemaakt, terras en de paden aangeveegd, en indien nodig de velden gekalkt.De onderhoudsploeg maakt ook het scorebord schoon onder toeziend oog van Piet v.d. Eijk

Op woensdag komen de leveranciers en wordt het oude fust klaar gezet voor retour en de nieuwe levering in ontvangst gekomen. Rond 11.00 wordt in een kring gesprek nog even een gezellige nazit gedaan onder het genot van een glas limonade waarna iedereen weer tevreden huiswaarts keert.
Op zijn tijd nemen vrijwilligers afscheid van deze ploeg om gezondheid redenen of om ouderdom. Gelukkig is deze ploeg het afgelopen jaar weer uitgebreid met een aantal nieuwe personen. Deze personen zijn met pensioen gegaan en vinden het leuk om actief wat voor onze club te doen.

Naast deze ploeg mag SV Loosduinen ook verheugd zijn dat er ook nog een tweede team is. Dit team bestaat naast een aantal personen uit de onderhoudsploeg ook uit een aantal andere personen.
Dit team heeft het afgelopen seizoen in nauwe samenwerking met de Onderhoudsploeg wat grote onderhoudswerkzaamheden gedaan. Dit team is voornamelijk in de zomer maanden op de zaterdag actief. Gezamenlijk zijn vooraf plannen gemaakt wat er aan grootschalig onderhoud moest gebeuren. In overleg met het bestuur is hiervoor budget beschikbaar gesteld en de benodigde materialen zijn aangeschaft. Werkzaamheden die worden uitgevoerd op de zaterdag zijn verfwerk, grootschalige schoonmaak werkzaamheden, reparatie van defecten, klein aanpassingen of verbouwingen.
Rond 9 uur wordt er gestart met koffie wordt de planning van die dag door genomen. Rond 12.30 staat er een goed verzorgde lunch klaar en rond 16.00 wordt de dag afgesloten met een lekker drankje.
                                                       
De zaterdagploeg aan het werk                                 ook een parasol ging niet meer uit en
met vervanging boeidelen koelcel                          moest worden gerepareerd door de OHP

Op de ALV van 24 maart 2022 zijn door het projectteam verduurzaming & Renovatie SV Loosduinen plannen gepresenteerd m.b.t het complex en de accommodatie van SV Loosduinen. Deze plannen bestonden uit een eerste fase die bestond uit de vervanging van onze twee boilers uit het jaar 2000 voor twee stuks HR boilers. Daarnaast de plannen voor de vervanging van de huidige veld verlichting op de velden 1, 2 en 3 voor LED verlichting.
Na de toestemming om hiermee aan de slag te gaan zijn er bij diverse bedrijven offertes opgevraagd. Om in aanmerking te komen voor de diverse beschikbare subsidies is dit namelijk een eis. Na de toezegging van de subsidies is opdracht verstrekt aan de Fa. GIFA voor de vervanging van de twee boilers. In juli en augustus 2022 zijn deze werkzaamheden uitgevoerd. Voor dat de led armaturen geplaats mochten worden diende er een stabiliteittest (foto 1) van de huidige masten plaats te vinden. Hieruit bleek dat diverse masten een behadeling nodig te hebben tegen roest. Fa. Froling heeft hiervoor de opdracht gekregen om deze werkzaamheden uit te voeren (foto 2)

                     

Foto 1                                                                     Foto 2

Nadat al deze werkzaamheden waren gedaan kon de Fa. Oostendorp in november 2022 de nieuwe led armaturen plaatsten.
              |
Het resultaat van al deze werkzaamheden die in het seizoen 2022 – 2023 zijn gedaan mag SV Loosduinen trots op zijn. Een dank aan alle vrijwilligers die hebben meegewerkt om wekelijks onze accommodatie er op en top eruit te laten zien mogen we trost op zijn.

De gedane investeringen m.b.t. de nieuwe boilers en de led verlichting werpt zijn vruchten af.  Op de ALV hoort u hier mee over. In de afgelopen zomer periode is fase twee gerealiseerd m.b.t. verdere  verduurzaming van onze accommodatie.
Een nieuw, geïsoleerd dak en de plaatsing van 48 zonnepanelen. Hierover hoort u later meer.

Tot slot, om niemand te vergeten die heeft meegeholpen aan alle wekelijks of zomerse werkzaamheden heb ik geen namen vermeld. Ere wie Ere toekomst!!!!

Namens de projectgroep Verduurzaming & Renovatie SV Loosduinen
Leo Hartman