Zoals bekend heeft voorzitter Ralph van der Kaa te kennen gegeven dat hij tijdens de ALV van 9 november a.s. zijn functie zal neerleggen. Na veel overleg zullen tijdens deze vergadering de volgende personen worden voorgedragen cq. herkiesbaar worden gesteld:

Voorzitter: Aart Blanken

Secretaris: Jan Tazelaar

Penningmeester: Stefan Develing

Jeugdvoorzitter: Colinda Paauw

Hoofd TC: Arie Molenkamp.

Uiteraard zullen de geldende reglementen in acht worden genomen; zo kunnen nieuwe kandidaten te allen tijde worden voorgedragen en eventueel gekozen worden.

Wij hopen hiermee de continuïteit van de vereniging te waarborgen en door te gaan op de ingeslagen weg.

Details over procedures etc. volgen bij de uitnodiging voor de betreffende ALV.